top of page

단기 아파트 이용시 규정 안내

Luật nhà ở

The house policy

[숙소 이용 규칙]

1. Chỉ những người được bảo lưu mới được phép ở trong chỗ ở. (Có thể được một người bạn ghé thăm, nhưng không ở trong nhà)

Only reserved persons are allowed in the accommodation. (Can be visited by a friend, but not staying in the house)

[숙소에는 예약 인원만 출입이 가능합니다. (친구방문가능, 단 숙박 불가)]

 

2. Vật nuôi và động vật không được phép trong nhà.

Pets and animals are not allowed in the house.

[반려동물은 동행할 수 없습니다. (출입불가)]

 

3. Thời gian nhận phòng là 3:00 chiều và thời gian trả phòng là 12:00 sáng.

Check-in time is 3:00 pm and check-out time is 12:00 am.

[체크인 오후 3:00 , 체크아웃 오전 12:00 지켜 주시기 바랍니다.]

 

4. Hút thuốc không được phép trong nhà.

Smoking is not allowed indoors.

[실내 금연입니다.]

 

5. Nếu bạn làm hỏng hoặc phá vỡ nhà hoặc sản phẩm gia dụng, bạn phải trả 100%.

If you damage or break the house or household product, you must pay 100%.

[숙소내 물품 파손이나 훼손 시, 100%변상하셔야 합니다.]

 

6. Đặt phòng mà không có người giám hộ dưới 18 tuổi sẽ bị hủy mà không hoàn lại tiền.

Reservations without a guardian under the age of 18 will be canceled without a refund.

[보호자 동행 없은 미성년자 예약은 환불없이 예약 취소 됩니다.]

* 숙소이용규칙 위반시 퇴실조치 합니다.*

If you are in violation of the rules for using the accommodation, you must leave.

* 숙소 환불 규정 *

  1. 사용예정일 14일전까지 취소 또는 계약 당일 취소 : 전액 환불

Cancellation up to 14 days before the scheduled use date or cancellation on the contract day: Full refunded.

   2. 사용예정일 7일전까지 취소 : 20%공제후 환불

Cancellation up to 7 days before the scheduled use date or cancellation on the contract day: 20% deducted and refunded.

   3. 사용예정일 5일전까지 취소 : 40%공제후 환불

Cancellation up to 5 days before the scheduled use date or cancellation on the contract day: 40% deducted and refunded.

   4. 사용예정일 3일전까지 취소 : 60%공제후 환불

Cancellation up to 3 days before the scheduled use date or cancellation on the contract day: 60% deducted and refunded.

   5. 사용예정일 1일전까지 취소 또는 사용 당일 취소 : 90% 공제후 환불

Cancellation up to 1 days before the scheduled use date or cancellation on the contract day: 90% deducted and refunded.

  6. 숙소 이용 기간 중 불가피하게 예약기간을 채우지 않고 중단하시는 경우는 환불 불가 입니다.

No refund will be made if the reservation is canceled inevitably during the period of use. 

bottom of page